Miljö Och Kvalitetspolicy

Mål och vision


➢ Förstå och uppfylla varje uppdragsgivares unika behov och förväntningar enligt
bestämmelserna i upphandlingar, avtal och gällande lagstiftning.


➢ Kontinuerligt utveckla företagets kvalitets-, miljö-, hållbarhets- och arbetsmiljöarbete
genom att vidareutbilda personalen, följa utvecklingen i både branschen och samhället
samt ställa krav på att våra samarbetspartners delar våra grundläggande värderingar.


➢ Sträva efter och verka för hållbart företagande, stort kundvärde, långsiktiga relationer, att vi är en seriös aktör på marknaden.


Åtaganden - Kvalitet


➢ Löpande samla in data och utvärdera kvalitetsarbetet både inom den egna
verksamheten och gentemot våra samarbetspartners för ökat kundvärde.


➢ Erbjuda många olika och relevanta tjänster för att vara en del av uppdragsgivarnas
kortsiktiga samt långsiktiga mål. Vi ska vara flexibla i utformningen av uppdrag.


➢ Verka för nära relationer och uppdrag primärt på plats hos uppdragsgivarna som
förutsättning för att skapa förtroende, effektivitet och anpassning oavsett behov.


➢ Alltid följa gällande lagstiftning samt aktivt motarbeta jäv, tjänstefel, mutor, mobbing och
liknande som kan ge skadat förtroende för både oss och uppdragsgivarna


➢Utföra uppdrag med hög rättssäkerhet, stor noggrannhet, bra arbetsmiljö, skyndsamt, nära samarbete, god service samt självständigt enligt avtal och gällande lagstiftning.

Åtaganden - Miljö

➢ Löpande utvärdera verksamhetens miljöpåverkan både den direkta och indirekta.


➢Sträva efter att minimera resor inom företagets egen verksamhet och uppdrag.
Företaget ska initiera distansarbete från det egna kontoret, redovisa ansvarsfullt
utförande på distans och visa uppdragsgivarna alla fördelarna.


➢Värdera olika faktorer inför varje resa där tid, miljö, geografiskt läge, arbetsmiljö,
behov/mängd, utbud ska ställas mot val av färdsätt tåg, buss, cykel och tjänstebil.


➢Stänga av belysning och sätta utrustning i energisparläge efter arbetsdagen.


➢Vid inköp och användning av utrustning samt förbrukningsmaterial ta hänsyn till den
totala miljöpåverkan och miljöcertifieringar.


➢Följa ortens gällande riktlinjer för sopsortering och omhänderta miljöfarligt avfall korrekt på miljöstation.


Åtaganden - Arbetsmiljö


➢Löpande utvärdera arbetsmiljöarbetet både inom den egna verksamheten samt
gentemot våra uppdragsgivare, samarbetspartners och övriga externa parter.


➢Alltid följa gällande lagstiftning, myndigheternas rekommendationer och sträva efter att uppnå mycket god arbetsmiljö.


➢Verka för att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande för alla parter och upplevda
kränkningar behandlas direkt och mycket allvarligt.


➢Följa ledorden: respekt, nära samarbete, integritet, antikorruption, tillit, tydliga avtal,
mycket god kommunikation, aktivt miljöarbete, gemensamma mål, ödmjukt bemötande.
Rutiner vid uppdrag


➢Via projektansvarig bedöma och organisera projektinsatsen med förtydliganden av
kompetens, tidplan, budget/pris, godtagbar arbetsmiljö, ansvarsfördelning samt övriga

Specifika behov

Löpande och i samråd med uppdragsgivaren utvärdera uppdragets
➢Genomförande enligt tidplan

➢Kostnader i förhållande till budget

➢Kvalitet på utfört arbete

➢Förväntningar på återstående arbete

➢Förändringar (direktiv, omfattning och innehåll)

➢Myndighetsbeslut och händelser i samhället kan komma att påverka planerade uppdrag men arbetet eller frånvaro sker alltid i samråd mellan parterna.

➢Distansarbete planeras i samråd mellan parterna och utförandet kan löpande redovisas av leverantören till ansvarig hos beställaren.

➢Utvärderingarna ska dokumenteras och delges till berörda parter.

Alla policydokument gäller även då Byggkonsult Ryefield AB (559098-1311) erbjuder tjänster som underleverantör